بیا همراه هم تا انتهای این جاده......

سرتیتر صفحه جدید

همیشه تاریخ انسانها را در حصار خود به بند کشیده است.و این زندانی است که خیل عظیمی از نوادگان آدم، یارای عبور از آن را نداشته اند.در این زندان زندگی کرده اند و از آن تاثیر پذیرفته اند.

چگونه شمع کوچکی که در مقابل سیاهی شب می ایستد می تواند تاریخ را تحت تاثیر قرار دهد و تاریخ ساز شود؟!!

همیشه تاریخ انسانها را در حصار خود به بند کشیده است.و این زندانی است که خیل عظیمی از نوادگان آدم، یارای عبور از آن را نداشته اند.در این زندان زندگی کرده اند و از آن تاثیر پذیرفته اند.

چگونه شمع کوچکی که در مقابل سیاهی شب می ایستد می تواند تاریخ را تحت تاثیر قرار دهد و تاریخ ساز شود؟!!

دکتر چمران که خود را همچون شمعی می داند که با نور کم و ناچیزش خواهان متمایز ساختن نور و ظلمت است.تا همین نور ضعیف را مظهر عدالت و حقیقت کند و از این راه ،شب زدگان پست را رسوا نماید.نکته زیبا در این است که ما همه ناخوداگاه به دنبال این نوریم و حتی اگر سیاهی را ترویج کنیم باز هم هنگامی که با این نور مظهر، روبرو می شویم آنرا می ستاییم و جلال و جمال حقیقت را درک می کنیم و در دل مورد ستایش قرار می دهیم.چمران نمونه ایست که این نور را برای ما به معرض نمایش می گذارد و مرگ او این شعله شمع را پرنور تر کرده است. اگر چه او سالهاست که بر روی زمین نفس نمی کشد اما شعله ای که در قلبهای عاشق روشن کرده  روزی آتسفشانی خواهد شد که دامانش سیاهی را در هم خواهد شکست وباامام موعود، صبح را به ارمغان خواهد آورد .این وبلاگ  برای همین منظور بر پاشده است و آنان که در دلشان شمع کوچک حقیقت را ستایش می کنند دراین محفل کوچک یکدیگر را خواهند شناخت و دستهایشان را از سرتاسر این کره خاکی به یکدیگر اتصال خواهند داد.و تا طلوع صبح این حرکت را ادامه خواهند داد...

دکتر چمران که خود را

همیشه تاریخ انسانها را در حصار خود به بند کشیده است.و این زندانی است که خیل عظیمی از نوادگان آدم، یارای عبور از آن را نداشته اند.در این زندان زندگی کرده اند و از آن تاثیر پذیرفته اند.

چگونه شمع کوچکی که در مقابل سیاهی شب می ایستد می تواند تاریخ را تحت تاثیر قرار دهد و تاریخ ساز شود؟!!

دکتر چمران که خود را همچون شمعی می داند که با نور کم و ناچیزش خواهان متمایز ساختن نور و ظلمت است.تا همین نور ضعیف را مظهر عدالت و حقیقت کند و از این راه ،شب زدگان پست را رسوا نماید.نکته زیبا در این است که ما همه ناخوداگاه به دنبال این نوریم و حتی اگر سیاهی را ترویج کنیم باز هم هنگامی که با این نور مظهر، روبرو می شویم آنرا می ستاییم و جلال و جمال حقیقت را درک می کنیم و در دل مورد ستایش قرار می دهیم.چمران نمونه ایست که این نور را برای ما به معرض نمایش می گذارد و مرگ او این شعله شمع را پرنور تر کرده است. اگر چه او سالهاست که بر روی زمین نفس نمی کشد اما شعله ای که در قلبهای عاشق روشن کرده  روزی آتسفشانی خواهد شد که دامانش سیاهی را در هم خواهد شکست وباامام موعود، صبح را به ارمغان خواهد آورد .این وبلاگ  برای همین منظور بر پاشده است و آنان که در دلشان شمع کوچک حقیقت را ستایش می کنند دراین محفل کوچک یکدیگر را خواهند شناخت و دستهایشان را از سرتاسر این کره خاکی به یکدیگر اتصال خواهند داد.و تا طلوع صبح این حرکت را ادامه خواهند داد...همچون شمعی می داند که با نور کم و ناچیزش خواهان متمایز ساختن نور و ظلمت است.تا همین نور ضعیف را مظهر عدالت و حقیقت کند و از این راه ،شب زدگان پست را رسوا نماید.نکته زیبا در این است که ما همه ناخوداگاه به دنبال این نوریم و حتی اگر سیاهی را ترویج کنیم باز هم هنگامی که با این نور مظهر، روبرو می شویم آنرا می ستاییم و جلال و جمال حقیقت را درک می کنیم و در دل مورد ستایش قرار می دهیم.چمران نمونه ایست که این نور را برای ما به معرض نمایش می گذارد و مرگ او این شعله شمع را پرنور تر کرده است. اگر چه او سالهاست که بر روی زمین نفس نمی کشد اما شعله ای که در قلبهای عاشق روشن کرده  روزی آتسفشانی خواهد شد که دامانش سیاهی را در هم خواهد شکست وباامام موعود، صبح را به ارمغان خواهد آورد .این وبلاگ  برای همین منظور بر پاشده است و آنان که در دلشان شمع کوچک حقیقت را ستایش می کنند دراین محفل کوچک یکدیگر را خواهند شناخت و دستهایشان را از سرتاسر این کره خاکی به یکدیگر اتصال خواهند داد.و تا طلوع صبح این حرکت را ادامه خواهند داد...

گزارش تخلف
بعدی